Zmniejszenie niewłaściwej terapii i śmiertelności dzięki programowaniu ICD AD 5

Dodatkowe analizy pierwotne obejmowały regresję proporcjonalnych zagrożeń Coxa dla dziewięciu wcześniej określonych podgrup jakościowych. W analizie wtórnej wykorzystano również modele regresji proporcjonalnego hazardu do oceny śmiertelności z wszystkich przyczyn i pierwszych epizodów synchronizacji w trzech grupach. Skonstruowaliśmy wykresy Kaplana-Meiera dla pierwotnego punktu końcowego i dla śmiertelności zgodnie z przypisaniem do grupy terapeutycznej, z testem log-rank dla testu istotności.13 Porównywano wskaźniki pierwszego wystąpienia i występowania odpowiednich i niewłaściwych terapii z Wykorzystano testy chi-kwadrat i średnie liczby całkowitych wystąpień terapii porównano z użyciem ujemnych modeli regresji dwumianowej.
Założono modelowanie proporcjonalnych zagrożeń i uznano je za ważne. Analizy opierają się na wersji 1.0 bazy danych z 4 września 2012 roku.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy demograficzne i kliniczne według grupy leczenia. Charakterystykę kliniczną 1500 pacjentów poddanych randomizacji przedstawiono w tabeli 1. Charakterystyka wyjściowa, w tym stosowanie leków sercowo-naczyniowych, była podobna w trzech grupach. Obserwacja pacjentów w badaniu wynosiła średnio 1,4 roku.
Terapia konwencjonalna i terapia opóźniona obejmowały wcześniej zdefiniowane algorytmy wykrywania arytmii (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). Odchylenia w programowaniu zostały zidentyfikowane przed pierwszym wystąpieniem niewłaściwej terapii w wcześniej określonych protokołach terapeutycznych u 51 pacjentów w grupie leczenia konwencjonalnego (9,9%), 43 w grupie o wysokim ryzyku (8,6%) i 80 w grupie z opóźnionym leczeniem (16,5%) (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Po zidentyfikowaniu odchylenia programowe zostały skorygowane. Działania niepożądane związane z implantacją podczas pierwszych 30 dni, w tym zakażenie, krwiak kieszonkowy, rozwarstwienie żył wieńcowych, odma opłucnowa i wypadanie ołowiu, były rzadkie, a stawki nie różniły się istotnie pomiędzy trzema grupami leczenia (tabela S2 w dodatku uzupełniającym) . W sumie 168 pacjentów (52 w grupie leczenia konwencjonalnego, 66 w grupie o wysokim odsetku i 50 w grupie z opóźnionym terapią) zostały wycofane lub zostały utracone w celu obserwacji w trakcie badania, a dane dotyczące ci pacjenci byli cenzurowani w momencie ostatniego kontaktu.
Wystąpienie odpowiedniej i niewłaściwej terapii
Tabela 2. Tabela 2. Pierwsze wystąpienie, każde wystąpienie i całkowite wystąpienie odpowiedniego i niewłaściwego leczenia urządzeniem według grupy leczenia. Tabela 2 przedstawia liczbę pacjentów, u których po raz pierwszy zastosowano odpowiednie lub nieodpowiednie leczenie, liczbę pacjentów, u których wystąpiła terapia dostarczona przez urządzenie, oraz łączne wystąpienie odpowiedniego i niewłaściwego leczenia podczas badania, w zależności od grupy leczonej i rodzaju terapia (stymulacja anty-kardiologiczna lub wstrząs)
[przypisy: makaron spaghetti kalorie, torbiel gruczołu bartholina, life med grodzisk maz ]

Tags: , ,

No Responses to “Zmniejszenie niewłaściwej terapii i śmiertelności dzięki programowaniu ICD AD 5”

 1. Mud Pie Man says:

  najgorsze są skurcze jelit

 2. Maksymilian says:

  Article marked with the noticed of: Poradnia dietetyczna Trójmiasto[...]

 3. Patrycja says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 4. Emilia says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pedicure[...]

 5. Old Regret says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: life med grodzisk maz makaron spaghetti kalorie torbiel gruczołu bartholina