Posts Tagged ‘kurs sep’

N eumann i inni zaznaczaja,

Tuesday, July 12th, 2016

N eumann i inni zaznaczają, że siedziba płucnych ognisk gruźliczych, powstających przy drugim nawale choroby przerzutowo drogą oskrzeli, nie jest przypadkowa. Dane statystyczne przemawiają za tym, że jeżeli suchoty płuc rozpoczęły się naciekiem wczesnym w prawym płucu, to nowe ogniska gruźlicze przy drugim nawale powstają najczęściej w le- wym płucu i dopiero późniejsze – w prawym płucu. Na odwrót prze- rzucanie się przy drugim nawale na prawe płuco bywa niemal 2 razy rzadsze, jeżeli wczesny naciek powstał w lewym płucu. Sprawa przerzuca się na drugie płuco przy drugim nawale rzadziej w tych przypadkach, w których szczyt zajętego pierwotnie płuca jest do pewnego stopnia unieruchomiony przez wcześnie powstałe zrosty opłucne. Najczęstszą sie- dzibą ognisk gruźliczych przy drugim nawale choroby jest górna część dolnego płata tego samego płuca lub płuca drugiego (wysiew skrzyżowany). Objawy fizyczne, zwłaszcza osłuchowe, przy drugim nawale stwierdza się przeważnie w okolicy między łopatką a kręgosłupem na poziomie IV i V kręgów piersiowych albo w lewej okolicy podsutkowej, zgodnie z rzutem wcięcia międzypłatowego na ścianę klatki piersiowej. Z przerzuceniem się sprawy na drugie płuco następuje bilateralizacja choroby. Z rozpoczynających się pospolitych suchot płuc (phthisis pulmonum fibrosocaseosa communis incipiens) powstają teraz suchoty płuc rozwinięte (phthisis pulmonum fibrosocaseosa communis confirmata s. declarata). Podokres rozpoczyna- jących się suchot płuc, w którym zwykłym badaniem fizycznym nie stwierdza się zmian w płucach, można by nazwać “utajonym” (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens occulta), ten zaś, w którym badanie fizyczne już wykrywa ogniska gruźlicze “jawnym” (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens manifesta). Objawy ogólne w okresie drugiego bawału oraz nawałów następnych są takie same jak w okresie wczesnego nacieku, tylko wyraźniejsze. W miejscach nowych ognisk można przedmiotow stwierdzić stopniowe przeobrażanie się zmian osłuchowych, za- czynając od- trzeszczeń poprzez rzężenia znamionujące serowacenie do przelewania się i do szmeru oddechowego oskrzelowego. Ponieważ po- wtarzające się nawały powstają w różnym czasie, przeto w okresie roz- winiętym suchot płuc objawy osłuchowe nie są jednolite, jak to bywa w okresie suchot płuc rozpoczynających się tym bardziej że obok świe- zych ognisk w zdrowych częściach płuc mogą powstawać zapalenia do- okoła ognisk starych, nawet wygojonych (inflammatio pulmonum peri- focalis). Toteż obok szmeru oddechowego oskrzelowego słyszy się zwykle inne odmiany szmeru, mianowicie oskrzelowo-pęcherzykowy, pęcherzy- kowo-oskrzelowy, nieoznaczony, pęcherzykowy zaostrzony itd., obok rzę- żeń wilgotnych niedźwięcznych rzężenia dźwięczne różnego kalibru, świsty itd. Równoczesnoś rozmaitych objawów osłuchowych stanowi znamienną cechę suchoy płuc rozwiniętych. [podobne: , stomatolog Warszawa, implanty Warszawa, kurs sep ]